Privacy


Terminologie
Privacy statement, privacy policy, privacybeleid: het document waarin de procedures, beleidsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van een bedrijf worden uiteengezet.

Datalek: Het onrechtmatig toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens.

GDPR-reglementering: General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacyregels. Effectief van invoering op 25 mei 2018.

Cookies: Cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands ‘netwerkkaart’, van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet. Het is je digitale voetafdruk.

Waarborgen privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.heroma.be is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt u lezen welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we deze gecapteerde data beveiligen. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. Onze privacy policy is volledig in lijn met de nieuwe GDPR-reglementering.

Toestemming
Door de informatie en diensten op www.heroma.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van www.heroma.be en specifiek Heroma bvba, kunt u ons benaderen via e-mail op info@www.heroma.be.

Waarom moet ik dit privacy beleid lezen?
Heroma bvba vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om content te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Heroma bvba vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacy beleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Monitoren bezoekersgedrag
www.heroma.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat ze informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie 5-Cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van Cookies
www.heroma.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Toestemming
Door de informatie en diensten op www.heroma.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google of Facebook, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.heroma.be te beïnvloeden.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief geeft u uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van onze nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Bestellingen
Wanneer u online een bestelling doet, geeft u uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde databank in de Cloud en worden gebruikt voor de dagdagelijkse werking (orderbevestiging, planning… ) van Heroma bvba maar worden nooit met derden gedeeld.

Kredietbeoordeling
Wanneer Heroma bvba vooruitbetalingen heeft gedaan of vooraf diensten heeft geleverd, bvb. in het geval van een ‘betaling via overschrijving’, behoudt Heroma bvba zich het recht voor om, in het kader van de bescherming van haar rechtmatige belangen, een verklaring van kredietwaardigheid op te vragen. In het kader hiervan zendt Heroma bvba de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor een kredietbeoordeling door aan deze instanties. Op basis van de kredietbeoordeling maakt Heroma bvba een weloverwogen beslissing in het al dan niet toekennen van betalingsmogelijkheden. De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) inhouden die berekend worden op basis van wetenschappelijk aanvaarde wiskundige en statistische processen. Bij deze berekeningen kan er o.a. gebruik gemaakt worden van adresdetails. Belangen van de klant die beschermd dienen te worden, zullen behandeld worden conform de geldende wettelijke bepalingen. De klant heeft het recht om de kredietbeoordeling in te trekken met effect naar de toekomst toe. Deze intrekking kan ertoe leiden dat Heroma bvba bepaalde betaalmogelijkheden niet kan toekennen.

Beveiliging van gegevens
Persoonlijke informatie verzameld door www.heroma.be wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

Recht om vergeten te worden
U kan beroep doen op uw ‘recht om vergeten te worden’. Al uw persoonlijke data (e-mailadres, naam, telefoon, e.a.) worden dan verwijderd uit onze database.

Gebieden niet gedekt door ons Privacy statement
Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of e-mailuitwisselingen worden niet gedekt door deze Privacy statement. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door de controle van de sessies, maar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier.

Gegevensuitwisseling met derden
Persoonlijke informatie die u verstrekt worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa.

Privacycommissie
Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Privacycommissie.

Wettelijke gegevensverwerking
De gegevensverwerking door www.heroma.be is conform GDPR en wettelijk. Bij vragen of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken via email op info@www.heroma.be

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2018

Terminologie
Politique de confidentialité, politique de protection de la vie privée, politique de respect de la vie privée : document dans lequel sont décrites les procédures, règles et activités en matière de protection des informations d’une entreprise.

Fuite de données : L’accès à des données personnelles, leur modification, leur destruction, leur traitement ou leur publication de manière illicite.

Réglementation RGPD : « General Data Protection Regulation » ou Règlement général sur la protection des données : les nouvelles règles européennes en matière de protection de la vie privée. Entrée en vigueur effective le 25 mai 2018.

Cookies : Les cookies sont de petites séquences d’informations qu’un serveur Web envoie vers un navigateur afin que ces informations soient renvoyées au serveur lors d’une visite ultérieure.

Adresse IP : Une adresse IP (Internet Protocol) est, dans un réseau informatique, une adresse avec laquelle une carte réseau d’un hôte du réseau peut être identifiée de manière unique dans le modèle TCP/IP, le standard de l’Internet. Il s’agit de votre empreinte numérique.

Garantie de protection de la vie privée
Pour nous, garantir la protection de la vie privée des visiteurs du site www.heroma.be est une mission importante. En lisant notre politique de confidentialité, vous saurez quelles sont les informations que nous récoltons pendant votre visite, comment nous les utilisons et comment nous sécurisons ces données capturées. Nous nous sommes efforcés de simplifier au maximum cette politique et vous conseillons de prendre le temps de la lire attentivement. Notre politique de confidentialité est parfaitement conforme à la nouvelle réglementation RGPD.

Autorisation
En utilisant les informations et les services du site www.heroma.be, vous marquez votre accord avec notre politique de confidentialité et les conditions qui y sont reprises.

Questions
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez des questions sur la politique de confidentialité du site www.heroma.be et sur Heroma bvba en particulier, vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse info@www.heroma.be.

Pourquoi dois-je lire cette politique de confidentialité ?
Heroma bvba estime qu’il est important que vous puissiez utiliser ses services à tout moment et à n’importe quel endroit pour visualiser, écouter, lire ou découvrir du contenu. Pour ce faire, nous souhaitons recueillir et utiliser certaines données personnelles. À cet égard, Heroma bvba accorde une grande importance à la protection de votre vie privée et de vos données personnelles. C’est pourquoi nous aimerions vous expliquer dans cette politique de confidentialité, de la manière la plus transparente possible, quelles sont vos données personnelles que nous recueillons, pourquoi nous souhaitons les recueillir, comment nous voulons les utiliser et comment nous les traitons.

Suivi du comportement du visiteur
Le site www.heroma.be utilise plusieurs techniques pour savoir qui visite le site, comment ce visiteur se comporte sur le site Web et quelles sont les pages consultées ou non. Il s’agit de la méthode de travail habituelle des sites Web, étant donné qu’ils fournissent des informations qui contribuent à la qualité de l’expérience utilisateur. Les informations que nous enregistrons par le biais de cookies (voir 5-Cookies) sont notamment constituées par les adresses IP, le type de navigateur utilisé et les pages consultées. Par ailleurs, nous suivons également, grâce aux tags UTM, l’endroit où les visiteurs visitent le site la première fois et à partir de quelle page ils partent. Ces informations sont traitées de manière anonyme et ne sont pas associées à d’autres informations personnelles.

Utilisation de cookies
Le site www.heroma.be place des cookies chez les visiteurs. Ce faisant, nous récoltons des informations sur les pages consultées par les visiteurs de notre site Web, nous suivons la fréquence de consultation du site par les visiteurs, ainsi que les pages les plus consultées. Nous enregistrons également les informations communiquées par le navigateur.

Désactivation des cookies
Vous pouvez désactiver les cookies. Vous trouverez cette option dans les paramètres de votre navigateur. Vous pourrez également obtenir d’autres informations sur ces possibilités sur le site Web du prestataire de votre navigateur.

Autorisation
En utilisant les informations et les services du site www.heroma.be, vous marquez votre accord avec notre politique de confidentialité et les conditions qui y sont reprises.

Cookies de tierces parties
Il se peut que de tierces parties, comme Google ou Facebook, placent des annonces sur notre site Web ou que nous utilisions un autre service. Pour ce faire, ces tierces parties placent des cookies dans certains cas. Le site www.heroma.be n’a aucun pouvoir sur ces cookies.

Lettre d’information
Lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information, vous communiquez votre nom, le nom de l’entreprise et votre adresse e-mail. Les données fournies sont exclusivement utilisées pour vous envoyer notre lettre d’information. Ces données ne sont pas utilisées à d’autres fins, ni communiquées à des tiers. Vous avez la possibilité de vous désinscrire au bas de chaque lettre d’information.

Commandes
Lorsque vous passez une commande en ligne, vous communiquez votre nom, le nom de l’entreprise et votre adresse e-mail. Les données ainsi fournies sont enregistrées dans notre base de données sécurisée dans le Cloud et utilisées pour le fonctionnement journalier (confirmation de commande, planning, …) d’Heroma bvba, mais ne sont jamais communiquées à des tiers.

Notation de crédit
Si Heroma bvba a effectué des paiements anticipés ou fourni des services au préalable, par ex. en cas de « paiement par virement », la société se réserve le droit de demander une notation de crédit pour protéger ses intérêts légitimes. Dans ce cadre, la société envoie les informations nécessaires pour une notation de crédit à ces instances. La notation de crédit permet à la société de prendre une décision éclairée pour accorder ou non des options de règlement. La notation de crédit peut comprendre des valeurs de probabilités (scores) calculées sur la base de processus mathématiques et statistiques scientifiquement admis. Ces calculs peuvent, entre autres, utiliser des coordonnées. Les intérêts du client, qui doivent être protégés, seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur. Le client est en droit de retirer la notation de crédit, avec un effet prospectif. Cette rétraction peut aboutir à ce que la société ne puisse accorder certaines options de paiement.

Protection des données
Les informations personnelles recueillies par www.heroma.be sont enregistrées dans un environnement sécurisé inaccessible au public. Dans le cas improbable d’une « fuite de données », celle-ci sera toujours communiquée dans les 72 heures conformément à la loi relative à l’obligation de notification.

Droit à l’oubli
Vous pouvez invoquer votre « droit à l’oubli ». Toutes vos données personnelles (adresse e-mail, nom, téléphone, etc.) seront alors supprimées de notre base de données.

Domaines non couverts par notre Politique de confidentialité
Les informations personnelles que vous communiquez par le biais de sessions de chat ou par e-mail ne sont pas couvertes par cette Politique de confidentialité. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée en contrôlant les sessions, mais restez vigilant lorsque vous communiquez vos informations personnelles par ce biais.

Échange de données avec des tiers
Les informations personnelles que vous communiquez ne sont pas échangées avec des tiers, ni traitées en dehors de l’Europe.

Commission de la protection de la vie privée
Si vous n’êtes pas d’accord avec nos procédures ou si vous souhaitez déposer plainte, vous pouvez toujours vous adresser à la Commission de la protection de la vie privée.

Traitement légal des données
Le traitement des données par www.heroma.be est conforme au RGPD et aux lois en vigueur. En cas de questions ou de remarques, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail à l’adresse info@www.heroma.be

Dernière modification le 23 mai 2018